Uusi Turkublogs.fi -sivustoPosts RSS Comments RSS

Kokemuskouluttaja ensihoidon simulaatiossa

Ensihoidon opinnoissa on alettu viime aikoina hyödyntämään kokemuskouluttajia simulaatiotilanteissa. Kokemuskouluttajat ovat henkilöitä, joilla on elämään vaikuttava sairaus tai vamma. He ovat suorittaneet koulutuksen, joka mahdollistaa toisten opetuksen kokemuksen tuomalla tiedolla. Omakohtainen tarina antaa mahdollisuuden oppia pitkäaikaissairauksista lisää ja miten se vaikuttaa heidän elämäänsä. Simulaatiotilanteissa he toimivat potilaina omien kokemusten ja oireiden ohjaamina. Kokemuskouluttajat ovat opiskelijoille entuudestaan tuntemattomia. Tämä oppimismuoto on opiskelijoille uusi, koska tähän mennessä potilaina ovat toimineet lähinnä opiskelijatoverit.

Opiskelijan näkökulmasta kokemuskouluttajan osallistuminen simulaatioon on mielekästä, sillä siinä pääsee orientoitumaan oikean potilaan kohtaamiseen muovisen nuken/ koulukaverin sijasta. Tämä kehittää valmiuksia työelämään ja asiakasinnovatiiviseen työskentelytapaan. Lisäksi kokemuskouluttajan kohtaaminen alentaa kynnystä kysyä oikealta potilaalta yksityiskohtaisia kysymyksiä hänen sairautensa tai vamman tilasta. Terveydenhuollon opiskelija kehittyy vakavasti sairastuneen tai vammautuneen potilaan huomioimisessa ja kunnioittavassa kohtelussa. Simulaatioiden jälkeen kokemuskouluttajat antoivat meille palautetta opiskelijoiden toiminnasta. Tämä mahdollisti omien puutteiden ja vahvuuksien tunnistamista ja pohtimista. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostaminen ja tunnistaminen on tärkeä osa oman ammattitaidon kehittämistä.

Kehittämisehdotuksia jatkon kannalta voisi olla, että terveydenhuollon opiskelijat tekisivät selkeän ohjeistuksen kokemuskouluttajalle ”simulaatiocaseihin” liittyen. Käytännössä käytettävät lyhenteet voitaisiin avata yleiskielellä ja vitaalielintoimintojen arvot voitaisiin avata ymmärrettäviksi. Molemmat osapuolet olivat sitä mieltä, että kokemuskouluttajat tulisi perehdyttää tarkemmin ensihoitajaopiskelijoiden ”simulaatiocaseihin”. Siten, että osaavat kysyttäessä vastata kliiniseen tutkimukseen liittyviin kysymyksiin, esim. ihon kohdalta, että onko siinä trauman merkkejä.

Yhteenvetona kokemuskouluttajat rikastuttavat ensihoitajaopiskelijoiden simulaatioiden oppimista sekä tuovat vaihtelua opiskeluarkeen. Kokemus oli myös kokemuskouluttajille positiivinen elämys. Uskomme, että tämä kokemus tuo kokemuskouluttajille hyvää mieltä, kun pääsevät jakamaan tietoaan ja kokemustaan tärkeästä asiasta. Oppimisen ja myös sairastamisen ei aina tarvitse olla niin vakaa, mikä tuli todistettua tämän kokemuksen myötä. Loppukeskusteluissa tämä tuli hyvin ilmi, kun vakavillekin asioille voitiin yhdessä naureskella ja viljellä huumoria. Ehkä voimme kaikki oppia näistä hienoista persoonista sen, että asenne ratkaisee.

 

 

Markus Holmberg

Alexandra Kaljunen

Reetta Pelkonen

One response so far

One Response to “Kokemuskouluttaja ensihoidon simulaatiossa”

  1. tmyrskykarion huhti 28th 2016 at 13:20

    Olen kyllä täysin samaa mieltä siitä, että kokemuskouluttajien ottaminen mukaan simulaatioihin on hyvä asia.
    Kokemuskouluttajat tietävät ko. sairauden erityispiirteet ja ongelmat paremmin kuin opiskelija, joka esittää jotain sairautta. Jos kyseiseen sairauteen liittyy näkyviä oireita, ei niitä aina pysty kovin hyvin esittämään. Kokemuskouluttajalla taas nämä oireet ovat luonnostaan, eikä niitä tarvitse esittää. Näin simulaatioista saadaan paljon todenmukaisempia ja antoisampia.

    Simulaatioiden lopuksi kokemuskouluttajat voivat kertoa sairaudesta ja sen kulusta, joka on paljon antoisampaa kuin kirjasta lukeminen. On tullut jo useasti esille, ettei joidenkin sairauksien oireet ole välttämättä niin yksiselkoisia, kuin kirjallisuudessa sanotaan. Opiskelijoiden on myös helppo kysyä sellaisia asioita sairauteenliittyen, mitä ei välttämättä kaikista oppikirjoista löydy. Esimerkkinä vaikka näkövammaisen ihmisen arjen ongelmat, sekä miten niitä on voinut helpottaa/ratkaista.

Leave a Reply