Uusi Turkublogs.fi -sivustoPosts RSS Comments RSS

Onko kertomatta jättäminen valehtelemista?

Luokkamme sisällä on herännyt keskustelua, mistä kaikesta ja kuinka tarkasti ensihoitajan tulee kertoa potilaalle häntä koskevasta hoidosta.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5§ 2.momentti sanoo: ”Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta.”

Tämän mukaan potilaalle tulisi informoida kaiken hoidon ja hoitotoimenpiteiden vaikutus, sekä niiden riskit potilaalle. 5§ 1.momentissa sanotaan, että informoinnista voidaan luopua jos potilaan tila on vakava, ja tiedon antamisesta olisi haittaa tai viivästystä, joka aiheuttaisi vakavaa vaaraa potilaan terveydelle.  Mikä mielestäsi olisi tämän kaltainen vakava vaaratilanne, jossa potilasta ei tarvitsisi informoida? Entä jos potilaalla on mukanaan laillinen edustaja tai tulkki, joka esittää eriävän mielipiteen hoidosta?

Samaisessa laissa 6§ määritellään potilaan itsemääräämisoikeutta niin, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Entä jos potilaan tila edellyttäisi tiettyä hoitotoimenpidettä tai lääkettä, mutta hän kieltäytyy siitä, mitä sinä tekisit?

Jos täysi-ikäinen henkilö ei mielenterveydensairauden tai kehitysvammaisuuden takia pysty päättämään hoidostaan, kuullaan hänen laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä henkilöä. Mistä ensihoidossa voit tietää onko potilaan seurassa oleva henkilö hänelle läheinen tai hänen edustajansa? Lain 6§ 3. momentissa sanotaan, että jos potilaan laillisen edustajan tai omaisen mielipiteet potilaan hoidosta eroavat, tulee potilasta hoitaa sen mukaan mikä olisi hänen etunsa mukaista. Kuinka ensihoitajana voit määritellä mikä olisi potilaan edunmukaista?

Tahdosta riippumattomaan hoitoon ryhdyttäessä sovelletaan mielenterveyslakia, päihdehuoltolakia, tartuntatautilakia tai kehitysvammaisten erityishuoltolakia. Kuinka hyvin sinä tunnet nämä lait, jotta voit lähteä soveltamaan tahdon vastaista hoitoa?

Jos potilas ei kysy esimerkiksi jostakin toimenpiteestä tai lääkkeestä, onko sen vaikutuksista kertomatta jättäminen valehtelemista? Eikö hoitotyössä ole tarkoitus vastata potilaan yksilölliseen tiedontarpeeseen, jonka voisi tulkita syntyvän potilaan kysymysten perusteella? Entä jos potilaan tila on sellainen, ettei hän jaksa tai voi kysyä? Kuinka tällöin määrittelet potilaan tiedon tarpeen. Valehtelu määritellään usein ”puhua perättömiä tai esittää vilpillisesti jotakin, joka ei ole totta”, mutta jossakin lähteessä jo kertomatta jättämisen määritellään olevan valehtelemista.

Nyt on jokaisen hyvä pohtia omia eettisiä valintojaan ensihoitotyössä liittyen potilaan informointiin.

 

Kitti Katja

Pyörny Jenni

Reinikainen Joonas

2 responses so far

2 Responses to “Onko kertomatta jättäminen valehtelemista?”

 1. Alexandraon touko 11th 2016 at 19:18

  Hieno kirjoitus!

  Olen sitä mieltä, että hyvään asiakaspalveluun kuuluu asiakkaan/potilaan informointi, mutta en kannata äärilaitoihin menemistä. Ohjeistuksen/informoinnin tulee olla potilaalle ymmärrettävässä muodossa, ei tieteellisessä ym. Liian syvällinen informointi ei palvele kumpaakaan osapuolta, kuluttaa aikaa ja saattaa johtaa väärinymmärryksiin. Toki potilaan informoinnissa on otettava huomioon potilaan yksilöllinen tiedontarve. Kertomatta jättäminen on huonoa asiakaspalvelua, mutta mikäli potilas ei ole tiedon tarpeessa onko tietoa pakko potilaalle tuputtaa?

  Informoinnin voi jättää sellaisissa tilanteissa pois, joissa potilas ei siitä ei hyötyisi. Esimerkkinä tulee mieleen tajuton tai eloton potilas. Näissä tilanteissa on huomioitava omaiset ja heidän informointi heti kun tilanne sen sallii. Priorisointi näissä tilanteissa tärkeässä roolissa.

  Potilaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta hoidosta, jolloin on terveydenhuollon ammattihenkilön vastuulla varmistaa, että potilas ymmärtää tilanteen ja sen mitä seuraumuksia kieltäytymisestä voi aiheutua. Vaikea tilanne. Itse varmistaisin, että potilas ymmärtää tilanteen vakavuuden pyytämällä toista terveydenhuollon edustajaa kertomaan saman asian omalla, hänelle ominaisella tavalla. Näin saisin varmistettua, että asia on esitetty tarpeeksi monipuolisesti.

  Terveydenhuollon tavoitteina on edistää potilaan terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisemällä ja hoitamalla potilasta. Mikäli ensihoitaja on sitä mieltä, että potilaan henki tai terveys on vaarassa, hän saa tehdä tarvittavat toimet tämän ehkäisemiseksi akuutissa tilanteessa. Muissa tilanteissa oman harkinnan ja protokollien mukaan.

 2. tpalkkion touko 23rd 2016 at 22:55

  Karkea kuvaus toimenpiteestä tai käytettävästä lääkkeestä riittää, liiallisiin yksityiskohtiin ei tarvitse mielestäni mennä.

  Kuten Alexandra sanoi, liian syvällinen informointi vie aikaa.

Leave a Reply